Komunikacja z akcjonariuszami

07.06.2022

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EBS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 7 CZERWCA 2022 ROKU

Dnia 7 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/VI/2022 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
 2. Uchwała nr 2/VI/2022 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021
 3. Uchwała nr 3/VI/2022 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2021
 4. Uchwała nr 4/VI/2022 ZWZ EBS S.A.. zatwierdzająca sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EBS wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2021
 5. Uchwała nr 5/VI/2022 ZWZ EBS S.A., ustalająca sposób pokrycia straty za rok 2021
 6. Uchwała nr 6/VI/2022 ZWZ EBS S.A., zmieniająca uchwałę nr 5/VI/2021 ZWZ EBS S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2020
 7. Uchwała nr 7/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Boryce – z wykonania obowiązków w roku 2021
 8. Uchwała nr 8/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Konradowi Grabowskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2021
 9. Uchwała nr 9/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Markowi Szumlańskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2021
 10. Uchwała nr 10/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2021
 11. Uchwała nr 11/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jean-Pierre Bussaume – z wykonania obowiązków w roku 2021
 12. Uchwała nr 12/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Philippe’owi Hancock – z wykonania obowiązków w roku 2021
 13. Uchwała nr 13/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Radziwiłł – z wykonania obowiązków w roku 2021
 14. Uchwała nr 14/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Beaupré – z wykonania obowiązków w roku 2021
 15. Uchwała nr 15/VI/2022 ZWZ EBS S.A., powołująca Pana Jean-Pierre’a Bussaume w skład Rady Nadzorczej
 16. Uchwała nr 16/VI/2022 ZWZ EBS S.A., powołująca Pana Philippe’a Hancock w skład Rady Nadzorczej
 17. Uchwała nr 17/VI/2022 ZWZ EBS S.A., powołująca Pana Macieja Radziwiłła w skład Rady Nadzorczej

 

02.06.2021

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EBS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 1 CZERWCA 2021 ROKU

Dnia 1 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/VI/2021 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

 2. Uchwała nr 2/VI/2021 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

 3. Uchwała nr 3/VI/2021 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2020

 4. Uchwała nr 4/VI/2021 ZWZ EBS S.A.. zatwierdzająca sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EBS wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2020

 5. Uchwała nr 5/VI/2021 ZWZ EBS S.A., ustalająca sposób pokrycia straty za rok 2020

 6. Uchwała nr 6/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Boryce – z wykonania obowiązków w roku 2020

 7. Uchwała nr 7/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Konradowi Grabowskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2020

 8. Uchwała nr 8/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Markowi Szumlańskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2020

 9. Uchwała nr 9/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2020

 10. Uchwała nr 10/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jean-Pierre Bussaume – z wykonania obowiązków w roku 2020

 11. Uchwała nr 11/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Philippe’owi Hancock – z wykonania obowiązków w roku 2020

 12. Uchwała nr 12/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Radziwiłł – z wykonania obowiązków w roku 2020

 13. Uchwała nr 13/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Beaupré – z wykonania obowiązków w roku 2020

 14. Uchwała nr 14/VI/2021 ZWZ EBS S.A., powołująca Pana Piotra Beaupré w skład Rady Nadzorczej

 

16.02.2021

REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ DM BDM S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

15.02.2021

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EBS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 12 LUTEGO 2021 ROKU

Dnia 12 lutego 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/II/2021 NWZA EBS S.A. zmieniająca Statut Spółki w taki sposób, że:

Art. 5 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich – PKD 96.01.Z,
b) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
c) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
d)Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,
e) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z,
f) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z,
g) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
h) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
i) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
j) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12.Z,
k) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
l) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
m) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z,
n) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
o) Wykańczanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z,
p) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z,
q) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.29,
r) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,
s) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
t) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.10,
u) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
v) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.2,
w) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.1,
x) Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2,
y) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1.

W art. 27 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu następującym:
4. W przypadku, gdy akcje Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji Spółki bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

2. Uchwała Nr 2/II/2021 NWZ EBS S.A. ustalająca tekst jednolity Statutu Spółki

3. Uchwała Nr 3/II/2021 NWZ EBS S.A. zmieniająca Regulamin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, że:

Art. 6 Regulaminu przyjmuje brzmienie:

1. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. W Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, może również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.

Do uchwały dołączono tekst jednolity zmienionego Regulamin Walnego Zgromadzenia EBS Spółka Akcyjna.

 

10.12.2020

PIĄTE WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania:
5.wezwanie do składania akcji 10122020

23.11.2020

CZWARTE WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania:
4.wezwanie do składania akcji 23112020

05.11.2020

TRZECIE WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania:
3.wezwanie do składania akcji 05112020

16.10.2020

DRUGIE WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania:
2.wezwanie do składania akcji 16102020

29.09.2020

PIERWSZE WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania:
1.wezwanie do składania akcji 29092020

EBS w skrócie

Ponad 20 letnia obecność na polskim rynku, wcześniej pod nazwą 5asec, zapewniła nam tytuł lidera w branży usług pralniczych.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowy zestaw usług prania odzieży, tekstyliów domowych, a nawet obuwia skórzanego. Usługi te dzielą się na podstawowe oraz specjalistyczne usługi premium.

Wśród tych ostatnich specjalne miejsce zajmuje technologia prania wodnego Aquasec, która zapewnia ochronę tkanin i kolorów, skuteczne usuwa plamy oraz uporczywe zapachy, a Twoim ulubionym rzeczom przywróci świeżość i miękkość.

EBS to wiele korzyści:

 • najwyższa jakość obsługi klienta (badanie konsumenckie Ipsos, 2015)
 • pranie z użyciem najnowszych w branży technologii
 • potwierdzony profesjonalizm wykonywanych usług (badanie konsumenckie Ipsos, 2015)
 • krótki termin ich realizacji
 • atrakcyjny program lojalnościowy dla posiadaczy karty Club EBS: 15% rabatu na wszystkie usługi przy każdej wizycie w pralni oraz dodatkowe dedykowane promocje i zniżki.

Pralnia EBS – Sieć pralni profesjonalnych