Komunikacja z akcjonariuszami


28.06.2024

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EBS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28
CZERWCA 2024 ROKU

Dnia 28 czerwca 2024 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/VI/2024 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2023
2. Uchwała nr 2/VI/2024 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023
3. Uchwała nr 3/VI/2024 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią
biegłych rewidentów za rok 2023
4. Uchwała nr 4/VI/2024 ZWZ EBS S.A.. zatwierdzająca sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
EBS wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2023
5. Uchwała nr 5/VI/2024 ZWZ EBS S.A., ustalająca sposób przeznaczenia zysku za rok 2023
6. Uchwała nr 6/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu
Henrykowi Boryce – z wykonania obowiązków w roku 2023
7. Uchwała nr 7/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu
Konradowi Grabowskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2023
8. Uchwała nr 8/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Markowi
Szumlańskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2023
9. Uchwała nr 9/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu
Andrzejowi Wiśniewskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2023
10. Uchwała nr 10/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Jean-Pierre Bussaume – z wykonania obowiązków w roku 2023
11. Uchwała nr 11/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Philippe’owi Hancock – z wykonania obowiązków w roku 2023
12. Uchwała nr 12/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Maciejowi Radziwiłł – z wykonania obowiązków w roku 2023
13. Uchwała nr 13/VI/2024 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Piotrowi Beaupré – z wykonania obowiązków w roku 2023
14. Uchwała nr 14/VI/2024 ZWZ EBS S.A., w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
15. Uchwała nr 15/VI/2024 ZWZ EBS S.A., w sprawie zmiany Statutu Spółki, wprowadzająca
następujące zmiany w Statucie:
I. Zmienia się art. 7 ust. 1 Statutu, nadając mu następujące brzmienie:
„1.         Kapitał  zakładowy Spółki wynosi 4.059.040,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
czterdzieści złotych) i dzieli się na 4.059.040 (cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści)
akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A oznaczonych
numerami od A-0000001 do A-4.000.000 oraz w serii B oznaczonych numerami od B-4.000.001 do B-
4.059.040.”
II. Uchyla się art. 18 ust. 7 Statutu:
„7.         Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4, 5 oraz 6 niniejszego artykułu jest
wyłączone we wszystkich sprawach personalnych będących w kompetencji Rady Nadzorczej, w tym
przy wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.———————————–
16. Uchwała nr 16/VI/2024 ZWZ EBS S.A., w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
17. Uchwała nr 17/VI/2024 ZWZ EBS S.A., w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
wprowadzająca następujące zmiany w Regulaminie:
– uchyla się art. 9 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej EBS S.A.:
„7.         Podejmowanie uchwał według zasad określonych w ust. 3-6 jest wyłączone we wszystkich
sprawach personalnych będących w kompetencji Rady Nadzorczej, w tym przy wyborze
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania oraz zawieszania
w czynnościach członka Zarządu.”


30.06.2023

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EBS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
Dnia 30 czerwca 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/VI/2023 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022
2. Uchwała nr 2/VI/2023 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022
3. Uchwała nr 3/VI/2023 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2022
4. Uchwała nr 4/VI/2023 ZWZ EBS S.A.. zatwierdzająca sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EBS wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2022
5. Uchwała nr 5/VI/2023 ZWZ EBS S.A., ustalająca sposób przeznaczenia zysku za rok 2022
6. Uchwała nr 6/VI/2023 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Boryce – z wykonania obowiązków w roku 2022
7. Uchwała nr 7/VI/2023 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Konradowi Grabowskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2022
8. Uchwała nr 8/VI/2023 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Markowi Szumlańskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2022
9. Uchwała nr 9/VI/2023 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2022
10. Uchwała nr 10/VI/2023 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jean-Pierre Bussaume – z wykonania obowiązków w roku 2022
11. Uchwała nr 11/VI/2023 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Philippe’owi Hancock – z wykonania obowiązków w roku 2022
12. Uchwała nr 12/VI/2023 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Radziwiłł – z wykonania obowiązków w roku 2022
13. Uchwała nr 13/VI/2023 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Beaupré – z wykonania obowiązków w roku 2022

22.12.2022
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EBS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 ROKU
Dnia 22 grudnia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/XII/2022 ZWZ EBS S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną z Prezesem Zarządu Spółki

25.10.2022
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EBS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

Dnia 25 października 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/X/2022 NWZ EBS S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki, wprowadzająca następujące zmiany w Statucie spółki EBS S.A.:

I. po art. 19 dodaje się art. 19¹ Statutu w brzmieniu następującym:
Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

II. zmienia się art. 20 ust. 1 Statutu, nadając następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, jak również może ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej). Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych obowiązują takie same jak członków Zarządu zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

III. po art. 23 dodaje się art. 23¹ w brzmieniu następującym:
Wyłącza się zastosowanie art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, w tym obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 – 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Uchwała nr 2/X/2022 NWZ EBS S.A. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

3. Uchwała nr 3/X/2022 NWZA EBS S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, wprowadzająca następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej EBS S.A.:

– dodaje się art. 2 ust. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej EBS S.A. w brzmieniu następującym:
11. Rada Nadzorcza może ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
– dodaje się art. 3 ust. 2 lit. n) Regulaminu Rady Nadzorczej EBS S.A. w brzmieniu następującym:
m) zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej), o ile Statut Spółki nie stanowi inaczej; Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
– dodaje się art. 3 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej EBS S.A. w brzmieniu następującym:
5. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 3 ust. 2 pkt a.) – c.) Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.
– dodaje się art. 3¹ Regulaminu Rady Nadzorczej EBS S.A. w brzmieniu następującym:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera co najmniej:
1) wyniki ocen, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) – b) Regulaminu;
2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
3) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej;
4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 5 ust. 1 Regulaminu;
5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3 ust. 2 lit. n) Regulaminu.
– zmienia się art. 5 ust. 1 Regulaminu, nadając mu następujące brzmienie:
1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
– dodaje się art. 11 ust. 4¹ – 4³ Regulaminu Rady Nadzorczej EBS S.A. w brzmieniu następującym:
4¹. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
4². Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
4³. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

07.06.2022

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EBS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 7 CZERWCA 2022 ROKU

Dnia 7 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/VI/2022 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
 2. Uchwała nr 2/VI/2022 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021
 3. Uchwała nr 3/VI/2022 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2021
 4. Uchwała nr 4/VI/2022 ZWZ EBS S.A.. zatwierdzająca sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EBS wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2021
 5. Uchwała nr 5/VI/2022 ZWZ EBS S.A., ustalająca sposób pokrycia straty za rok 2021
 6. Uchwała nr 6/VI/2022 ZWZ EBS S.A., zmieniająca uchwałę nr 5/VI/2021 ZWZ EBS S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2020
 7. Uchwała nr 7/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Boryce – z wykonania obowiązków w roku 2021
 8. Uchwała nr 8/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Konradowi Grabowskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2021
 9. Uchwała nr 9/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Markowi Szumlańskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2021
 10. Uchwała nr 10/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2021
 11. Uchwała nr 11/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jean-Pierre Bussaume – z wykonania obowiązków w roku 2021
 12. Uchwała nr 12/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Philippe’owi Hancock – z wykonania obowiązków w roku 2021
 13. Uchwała nr 13/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Radziwiłł – z wykonania obowiązków w roku 2021
 14. Uchwała nr 14/VI/2022 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Beaupré – z wykonania obowiązków w roku 2021
 15. Uchwała nr 15/VI/2022 ZWZ EBS S.A., powołująca Pana Jean-Pierre’a Bussaume w skład Rady Nadzorczej
 16. Uchwała nr 16/VI/2022 ZWZ EBS S.A., powołująca Pana Philippe’a Hancock w skład Rady Nadzorczej
 17. Uchwała nr 17/VI/2022 ZWZ EBS S.A., powołująca Pana Macieja Radziwiłła w skład Rady Nadzorczej

 

02.06.2021

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EBS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 1 CZERWCA 2021 ROKU

Dnia 1 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1/VI/2021 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

 2. Uchwała nr 2/VI/2021 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

 3. Uchwała nr 3/VI/2021 ZWZ EBS S.A., zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2020

 4. Uchwała nr 4/VI/2021 ZWZ EBS S.A.. zatwierdzająca sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EBS wraz z opinią biegłych rewidentów za rok 2020

 5. Uchwała nr 5/VI/2021 ZWZ EBS S.A., ustalająca sposób pokrycia straty za rok 2020

 6. Uchwała nr 6/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Henrykowi Boryce – z wykonania obowiązków w roku 2020

 7. Uchwała nr 7/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Konradowi Grabowskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2020

 8. Uchwała nr 8/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Markowi Szumlańskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2020

 9. Uchwała nr 9/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu – z wykonania obowiązków w roku 2020

 10. Uchwała nr 10/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jean-Pierre Bussaume – z wykonania obowiązków w roku 2020

 11. Uchwała nr 11/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Philippe’owi Hancock – z wykonania obowiązków w roku 2020

 12. Uchwała nr 12/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Radziwiłł – z wykonania obowiązków w roku 2020

 13. Uchwała nr 13/VI/2021 ZWZ EBS S.A., udzielająca absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Beaupré – z wykonania obowiązków w roku 2020

 14. Uchwała nr 14/VI/2021 ZWZ EBS S.A., powołująca Pana Piotra Beaupré w skład Rady Nadzorczej

 

16.02.2021

REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ DM BDM S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

 

15.02.2021

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EBS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 12 LUTEGO 2021 ROKU

Dnia 12 lutego 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EBS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/II/2021 NWZA EBS S.A. zmieniająca Statut Spółki w taki sposób, że:

Art. 5 ust. 1 przyjmuje brzmienie:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich – PKD 96.01.Z,
b) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
c) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
d)Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,
e) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z,
f) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z,
g) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
h) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z,
i) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
j) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12.Z,
k) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
l) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
m) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z,
n) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
o) Wykańczanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z,
p) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z,
q) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.29,
r) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,
s) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
t) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.10,
u) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
v) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.2,
w) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.1,
x) Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2,
y) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1.

W art. 27 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu następującym:
4. W przypadku, gdy akcje Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji Spółki bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

2. Uchwała Nr 2/II/2021 NWZ EBS S.A. ustalająca tekst jednolity Statutu Spółki

3. Uchwała Nr 3/II/2021 NWZ EBS S.A. zmieniająca Regulamin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, że:

Art. 6 Regulaminu przyjmuje brzmienie:

1. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. W Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, może również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.

Do uchwały dołączono tekst jednolity zmienionego Regulamin Walnego Zgromadzenia EBS Spółka Akcyjna.

 

10.12.2020

PIĄTE WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania:
5.wezwanie do składania akcji 10122020

23.11.2020

CZWARTE WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania:
4.wezwanie do składania akcji 23112020

05.11.2020

TRZECIE WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania:
3.wezwanie do składania akcji 05112020

16.10.2020

DRUGIE WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania:
2.wezwanie do składania akcji 16102020

29.09.2020

PIERWSZE WEZWANIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI

Treść wezwania:
1.wezwanie do składania akcji 29092020

EBS w skrócie

Ponad 20 letnia obecność na polskim rynku, wcześniej pod nazwą 5asec, zapewniła nam tytuł lidera w branży usług pralniczych.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowy zestaw usług prania odzieży, tekstyliów domowych, a nawet obuwia skórzanego. Usługi te dzielą się na podstawowe oraz specjalistyczne usługi premium.

Wśród tych ostatnich specjalne miejsce zajmuje technologia prania wodnego Aquasec, która zapewnia ochronę tkanin i kolorów, skuteczne usuwa plamy oraz uporczywe zapachy, a Twoim ulubionym rzeczom przywróci świeżość i miękkość.

EBS to wiele korzyści:

 • najwyższa jakość obsługi klienta (badanie konsumenckie Ipsos, 2015)
 • pranie z użyciem najnowszych w branży technologii
 • potwierdzony profesjonalizm wykonywanych usług (badanie konsumenckie Ipsos, 2015)
 • krótki termin ich realizacji
 • atrakcyjny program lojalnościowy dla posiadaczy karty Club EBS: 15% rabatu na wszystkie usługi przy każdej wizycie w pralni oraz dodatkowe dedykowane promocje i zniżki.

Pralnia EBS – Sieć pralni profesjonalnych